رویداد ها

۳۰/دی/۱۳۹۸

آزمایش کیهانی بل با استفاده از دستگاه های اندازهگیری تنظیم شده با کوازارهای باانتقال به سرخ زیاد

در سال 1964 جان استوارت بل نامساوی را بیان کرد که اگر با آزمایشهای عملی اثبات میشد نشان دهنده این بود که نظریه کوانتومی نظریه نادرستی است. بر طبق این...

۱۷/دی/۱۳۹۸

۱۷/دی/۱۳۹۸

دستاورد ها

حس گر های نوری بر پایه نانو ذرات

بررسی تأثیر الکترونیکی حلقه پیریدین بر تأثیر سوئیچینگ دوتایی [Re (CO) 3 (dppz) (Py)] Cl

توسعه بیوسنسور مبتنی بر نانوذرات طلا جهت ارزیابی فعالسازی مستقیم سیستم دفاع آنتی اکسیدانی KEAP1-NRF2

توسعه ی کاربردی در محاسبات و اطلاعات کوانتومی