رویداد ها

۳۰/شهریور/۱۳۹۸

۲۷/شهریور/۱۳۹۸

۲۷/شهریور/۱۳۹۸

دستاورد ها

حس گر های نوری بر پایه محدودیت های کوانتومی

بررسی تأثیر الکترونیکی حلقه پیریدین بر تأثیر سوئیچینگ دوتایی [Re (CO) 3 (dppz) (Py)] Cl

توسعه بیوسنسور مبتنی بر نانوذرات طلا جهت ارزیابی فعالسازی مستقیم سیستم دفاع آنتی اکسیدانی KEAP1-NRF2

توسعه ی کاربردی در محاسبات و اطلاعات کوانتومی